Avís legal

Aquest avís legal recull les condicions generals que regulen l’accés i l’ús del Portal www.naturlandia.ad, d’ara endavant “el Portal”, del qual és titular i propietària “Camprabassa, SA”, constituïda en escriptura autoritzada pel Notari Sr. Isidre BARTUMEU MARTINEZ, el dia 21 d’octubre de 2003, sota el núm. de protocol 3517, inscrita al Registre de Societats del M.I. Govern amb el núm. 10861, llibre S-135, foli 105-112, inscripció constituïda de data 22 d’octubre de 2003, amb NRT A-706010-J,radicada a AVDA.ROCAFORT,Nº 36, ED-EL MOLI, AD600-SANT JULIA DE LORIA,d’ara endavant “la Propietària”. L’ús del Portal implica l’expressa i plena acceptació d’aquestes condicions generals i de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest avís legal en la versió publicada en el moment en què l’usuari accedeix a aquest avís. En conseqüència, l’usuari ha de llegir aquest avís legal cada vegada que accedeixi al Portal, atès que es poden produir modificacions en les condicions generals, sense perjudici de les condicions particulars que es puguin aplicar a determinats serveis concrets del Portal. L’accés al Portal és gratuït i la seva visualització no requereix cap registre ni subscripció prèvia. A través del Portal es facilita informació general del parc de Naturlandia i de les diferents activitats i serveis que ofereix, amb la finalitat de promoure internacionalment dites instal·lacions.

Responsabilitats

La informació continguda en el Portal és la vigent en la data de l’última actualització, i la propietària no garanteix l’absència d’errors en l’accés al Portal ni en el contingut, però, adoptarà les mesures pertinents per evitar-los, corregir-los i/o actualitzar-los tan aviat com es detectin. La Propietària es reserva el dret de modificar i actualitzar la informació del Portal, la seva presentació i configuració i les condicions d’accés sense necessitat de previ avís i en qualsevol moment. Així mateix, la Propietària es reserva el dret de modificar i/o ometre totalment o parcial els continguts del Portal i restringir-ne l’accés. En cas que s’hagin de realitzar operacions de manteniment, reparació, actualització o millora dels serveis, la Propietària es reserva el dret de suspendre temporalment i sense necessitat de previ avís l’accés al Portal, així com el dret de prestació o cancel•lació dels serveis, sense perjudici de procurar posar-ho en coneixement dels usuaris, sempre que les circumstàncies ho permetin. L’ús d’aquest Portal i la informació que es facilita és responsabilitat de l’usuari. La Propietària no es responsabilitza dels danys i perjudicis produïts o que es puguin produir, de cap naturalesa, que es derivin de l’ús de la informació, del contingut del Portal i dels programes que incorpora. La Propietària no es responsabilitza de l’ús que l’usuari del web realitzi dels serveis, continguts, enllaços i hiperenllaços continguts en el Portal. Cap tercer podrà establir una relació de framing entre les seves pàgines web i el Portal. Així mateix, la Propietària no es responsabilitza del contingut de tercers al qual es pugui accedir mitjançant els enllaços continguts al Portal.

Legislació i jurisdicció aplicable

Les presents condicions d’accés queden subjectes a l’ordenació jurídica andorrana i als seus tribunals.

Propietat intel•lectual sobre els continguts

Tots els elements que apareixen al Portal, així com l’estructura, el disseny i el codi font són propietat de”Camprabassa, SA”, o si s’escau, de tercers que li han cedit els corresponents drets d’ús, i que l’usuari d’aquest lloc web ha de respectar, i que per tant estan protegits per la normativa de propietat intel•lectual. No es podran realitzar actes de reproducció, modificació, distribució o comunicació pública del Portal sense el consentiment previ i per escrit de la Propietària. L’accés per part de l’usuari als continguts i els serveis del Portal no implica cap dret pel que fa a la seva transmissió, cessió, utilització, alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública, objecte de propietat intel•lectual, sense la prèvia i expressa autorització específicament atorgada a aquest efecte per part de la Propietària o del tercer titular dels drets, si s’escau. Els usuaris del Portal només podran realitzar un ús privat i personal dels seus continguts, és a dir, només tindran dret a visualitzar i realitzar còpies dels continguts per al seu ús personal i exclusiu i hauran d’aplicar aquests drets sobre la base dels principis de bona fe i la normativa aplicable. Queda absolutament prohibit l’ús del Portal o de qualsevol dels seus elements amb finalitats comercials o il•lícites. La utilització no autoritzada de la informació continguda en aquest Portal, així com els perjudicis ocasionats en els drets de propietat intel•lectual, poden donar lloc a l’exercici de les accions legals pertinents i, si s’escau, a les responsabilitats derivades d’aquest exercici.

Protecció de dades
De conformitat amb la Llei 15/2003, del 18 de desembre, qualificada de protecció de dades personals, s’informa als usuaris que: La visita al Portal és anònima. Tanmateix, amb l’objectiu d’oferir un millor servei i facilitar l’ús del Portal, s’analitza el nombre de pàgines visitades, el nombre de visites, així com l’activitat dels visitants al Portal i la seva freqüència d’utilització. A més, el Portal pot proporcionar processos de registre d’usuaris, de contacte, concursos i campanyes de màrqueting mitjançant els quals es recullen dades personals dels usuaris que passaran a formar part del fitxer CLIENTS, gestionat per CAMPRABASSA, SA. Les dades personals recollides mitjançant aquests processos, concursos o campanyes podran ser cedides a empreses terceres que col•laboren amb Naturlandia per a l’enviament d’informació, notícies, publicitat i qualsevol altra activitat relacionada amb les activitats turístiques d’Andorra per qualsevol mitjà o canal d’informació. Quan l’usuari participi d’aquests processos, concursos o campanyes, Camprabassa, SA guardarà les dades de caràcter personal que hagi demanat i adoptarà les mesures necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzats, d’acord amb allò establert per la normativa aplicable. En aquests casos, serà obligació de l’usuari mantenir actualitzades les dades de forma que corresponguin a la realitat en cada moment i l’usuari podrà exercir els drets reconeguts per la llei , i, en particular, els drets d’accés, rectificació, oposició i supressió de les seves dades personals, així com el dret de revocar el consentiment prestat per a la cessió de les dades. Aquests drets poden ser exercits per l’interessat o, si s’escau, per qui el representi.

Compromisos
La Propietària es compromet a no realitzar publicitat enganyosa. En aquest sentit, no es consideraran publicitat enganyosa els errors formals o numèrics que es puguin trobar en el contingut de les diferents seccions del Portal a causa del manteniment i/o de l’actualització incompleta o defectuosa de la informació continguda en aquestes seccions del Portal com a conseqüència d’allò esmentat en aquest apartat, i la Propietària es compromet a corregir aquesta situació tan aviat com tingui constància dels esmentats errors. No enviar comunicacions comercials sense identificar-les.

Cookies
El Portal utilitza cookies que queden emmagatzemades a l’ordinador de l’usuari. Les cookies són petits arxius que el servidor envia als ordinadors dels usuaris però que no proporcionen cap informació de caràcter personal. El servidor on es troba allotjat el Portal reconeix automàticament l’adreça IP dels ordinadors del client i/o usuari, el dia i l’hora en què s’estableix i finalitza la connexió, així com la informació sobre les diferents seccions consultades. Cal que el servidor conegui aquestes dades perquè es pugui comunicar. L’usuari pot configurar el seu navegador perquè avisi de la presència de cookies. Igualment, l’usuari pot configurar el seu navegador de manera que no rebi aquestes cookies, ja que aquesta acció no impedirà que pugui accedir a la informació del Portal. En qualsevol cas, l’accés al Portal implica l’acceptació per part de l’usuari de les cookies indicades anteriorment i de qualsevol altra que, per raons tècniques, d’organització o de qualsevol altre tipus, pugui existir.

Polítiques d’ús
L’usuari és responsable del compliment de les lleis i reglaments en vigor i de les regles aplicables a l’ús que es realitzi dels productes i aplicacions. Tanmateix, es prohibeix l’ús del Portal contrari a la bona fe, en particular i de manera no exhaustiva: la utilització contrària a la normativa andorrana o que infringeixi els drets de tercers; la publicació o transmissió de qualsevol contingut que resulti violent, obscè, abusiu, il•legal, racial, xenòfob o difamatori; alterar o intervenir per mitjans fraudulents pàgines web personals o correus electrònics o sistemes d’altres usuaris o tercers sense la seva autorització; els cracks, números de sèrie de programes o qualsevol altre contingut que vulneri els drets de la propietat intel•lectual de tercers; el recull i/o la utilització de dades personals d’altres usuaris sense el seu consentiment exprés o que contravingui les disposicions de la Llei Qualificada 15/2003 de protecció de dades personals; la utilització del servidor de correu, el domini i les adreces de correu electrònic amb finalitats de correu no desitjat, bombardeig de correu, suplantació d’identitat, frau sota custòdia de tercers, Scam 419, pharming, difusió de virus (troians, etc.) o qualsevol altre tipus d’activitat realitzada amb ànim fraudulent o delictiu. L’usuari és l’únic responsable del contingut de les dades i la informació transmesa i emmagatzemada en els espais contractats o autoritzats no gestionats pel Portal, així com dels hiperenllaços, de les reivindicacions de tercers i de les accions legals que puguin afectar la propietat intel•lectual, drets de la personalitat, protecció de dades i qualsevol altre. Queda expressament prohibit accedir, modificar, visualitzar la configuració, l’estructura i els arxius dels servidors del Portal. Davant qualsevol problema que es pogués produir en els servidors i sistemes de seguretat del Portal com a conseqüència directa d’una actuació negligent de l’usuari, aquest respondrà per la responsabilitat civil i penal que correspongui. L’usuari respectarà els estàndards tècnics disposats pel Portal en l’administració i desenvolupament dels productes utilitzats de manera que no es produeixi un ús abusiu que retardi els servidors i perjudiqui la prestació dels productes o drets d’altres usuaris.

Copyright
Tots els drets derivats de la propietat intel•lectual estan expressament reservats per la Propietària. El codi font, els dissenys gràfics, les fotografies, la música, els sons, les animacions, el programari, els textos, els noms de domini, les marques, així com la informació i els continguts recopilats a tota la web estan protegits per la legislació andorrana a favor de la Propietària. La Propietària no permet, totalment ni parcial, la reproducció, la publicació, el tractament informàtic, la distribució, la difusió, la modificació, la transformació o la descompilació sense el permís previ i per escrit. L’usuari només pot utilitzar el material que aparegui al Portal per al seu ús personal i privat. Queda prohibit l’ús amb finalitats comercials o qualsevol altre ús que no sigui personal i privat. La Propietària vetllarà tant pel compliment de les anteriors condicions com per la deguda utilització de la seva propietat intel•lectual i industrial, exercint totes les accions legals que corresponguin. La Propietària podrà modificar, sense previ avís, la informació continguda en el Portal, així com la seva configuració i presentació.

Acceptació
L’accés i la utilització del Portal impliquen el consentiment i l’acceptació de l’usuari i la seva adhesió a les condicions detallades anteriorment.

Condicions generals de compra

La compra d’entrades a través d’aquest servei implica l’acceptació de les següents condicions:• L’entrada disposa d’un sistema de codificació especial destinat a evitar falsificacions. Comprar l’entrada en un punt de venda no oficial pot comportar la denegació de l’accés al recinte, declinant l’organitzador tota responsabilitat.

• L’entrada o invitació constitueix una llicència al portador per l’entrada al parc ressenyat per una sola vegada. No està permesa la revenda d’aquesta entrada.

• L’entrada és personal i intransferible.

• No s'aplicaran despeses en les reserves anul·lades amb 48h d'antelació, i passades les 48 hores, hi haurà una penalització.

• Qualsevol entrada trencada, esmenada o amb indicis de falsi­ficació autoritzarà l’organitzador a privar al seu portador de l’accés al parc.

• Queda totalment prohibida l’entrada amb ampolles, armes i qualsevol altre tipus d’objectes tallants o contundents que el parc estimi perillosos i pugui afectar la seguretat dels visitants.

• El portador d’aquesta entrada accepta que se li pugui demanar de presentar el passaport o document d’identitat per verificar la seva identitat en el moment de bescanviar-la pel servei contractat. Així mateix també accepta que se li pugui fer un registre, segons la llei, a l’hora d’accedir al parc, amb l’única ­finalitat de veri­ficar que es compleixen les condicions de seguretat exigibles, per la qual cosa en cas de negar-se al registre, li podrà ser denegada l’entrada al parc.

• De la mateixa manera, el personal del parc podrà denegar l’accés al recinte al portador d’aquesta entrada si considera racionalment que, en cas de permetre la seva entrada, podria crear-se una situació de risc, perill o desordre públic. D’igual manera, es podrà procedir a expulsar-lo del parc si se succeeixen les circumstàncies descrites.

• El parc es reserva el dret a canviar o alterar el programa d’activitats, així com a modi­ficar l’hora d’obertura i tancament del mateix. Les condicions meteorològiques adverses no donen dret a la devolució de l’import de l’entrada.

• Si per causes de força major o altres degudament justifi­cades el parc es veiés obligat a no obrir les seves instal·lacions, s’ofereix la possibilitat de fer un canvi de dia de l’entrada.

• La possessió de l’entrada no dóna dret al seu posseïdor o a tercers a utilitzar la mateixa o el seu contingut amb ­fins publicitaris, de màrqueting o de promoció (inclosos concursos, regals o sorteig).

Subscriu-te al nostre BUTLLETÍ i descobreix les novetats més importants.

Participa en promocions especials i accedeix a continguts exclusius.

Segueix-nos!

Facebook

Twitter

Instagram

PUJAR

Ús de Cookies

Aquest lloc web fa servir cookies per que tingueu la millor experiència d'usuari. Si continua navegant està donant el seu consentiment per a l'acceptació de les esmentades cookies i l'acceptació de la nostra política de cookies, cliqueu l'enllaç per a més información. ACEPTAR

Aviso de cookies